« شبدر چهار برگ »

شبدر چهار برگ دارای خصوصیات عرفانی است و قدیمیان معتقد بودند یافتن این برگ به‌ ویژه اگر به صورت اتفاقی باشد ، نشانه خوش شانسی است برخی بر این باورند هر برگ نمادی است از ایمان، امید، عشق و شانس .

مصریان باستان برای محافظت در برابر نیروهای منفی آن را روی آینه ها به تصویر میکشیدند و همچنان طرح یا تزیینی با یک شبدر چهاربرگ به تازه عروس برای موفقیت در زندگی خانوادگی هدیه میدادند .

برای هندی ها این برگ سمبل  وفور نعمت و برکت در کشاورزی بود .

افسانه های مربوط به این برگ نه تنها در طول قرن ها محبوبیت خود را از دست نداده بلکه امروزه این گیاه و تصویر آن را سمبل خوش شانسی و حتی محافظ در برابر انرژی های منفی میدانند .

در فرهنگ مدرن امروز نیز نشانه ای از خوش شانسی به حساب می آید. شبدر دارای سه برگ میباشد و عموما با سه برگ یافت میشود.
شبدر چهار برگ نتیجه تغییرات غیر عادی در شبدر سه برگ است. بر اساس سنت، یافتن این برگ نشانه خوش شانسی است. بویژه اگر بصورت تصادفی بوسیله فرد یافته شود.هر یک از برگ ها نیز نمایانگر یک نماد خاص است :

  • برگ اول: برای ایمان
  • برگ دوم: برای قدرت
  • برگ سوم: عشق
  • برگ چهارم: شانس
29536 995x1024 1