چند نمونه از سنگ هایی که با تقویت چشم سوم مرتبط هستند

 • آметиست:این سنگ با آرامش، تعادل و خرد مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش وضوح ذهنی، بصیرت و توانایی های روانی کمک کند.

  Image of سنگ آمتیست 
 • آزوریت:این سنگ با بصیرت، خلاقیت و بیان مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به تحریک چشم سوم، افزایش شهود و تقویت توانایی های روانی کمک کند.

  Image of سنگ آزوریت 
 • لابرادوریت:این سنگ با تحول، خلاقیت و شهود مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به شما کمک کند تا به وضوح عاطفی برسید، به دنیای معنوی متصل شوید و توانایی های روانی خود را کشف کنید.

  Image of سنگ لابرادوریت 
 • سودالیت:این سنگ با تعادل، صلح و هماهنگی مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش وضوح ذهنی، بصیرت و توانایی های حل مسئله کمک کند.

  Image of سنگ سودالیت 
 • فلوریت:این سنگ با تمرکز، وضوح و خلاقیت مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش تمرکز، بینش و توانایی های روانی کمک کند.

  Image of سنگ فلوریت