Showing all 5 results

برخی از سنگ هایی که با تقویت سیستم عصبی سمپاتیک مرتبط هستند عبارتند از:

 • کارنلیان:این سنگ با شجاعت، قدرت و انگیزه مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش سطح انرژی، تمرکز و اراده کمک کند.

  Image of سنگ کارنلیان 
 • سیترین:این سنگ با شادی، فراوانی و خلاقیت مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش شفافیت ذهنی، انگیزه و الهام کمک کند.

  Image of سنگ سیترین 
 • اونیکس:این سنگ با ثبات، انضباط و قدرت اراده مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به تمرکز، تعادل عاطفی و افزایش قدرت اراده کمک کند.

  Image of سنگ اونیکس 
 • جاسپر:این سنگ با شجاعت، استقامت و پویایی مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش سطح انرژی، انگیزه و اعتماد به نفس کمک کند.

  Image of سنگ جاسپر 
 • هماتیت:این سنگ با شجاعت، اراده و قدرت شخصی مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش تمرکز، پویایی و قدرت اراده کمک کند.

  Image of سنگ هماتیت