Showing all 12 results

چند نمونه از سنگ هایی که با تقویت الهام و شهود مرتبط هستند

 • آمتیست:این سنگ با آرامش، تعادل و خرد مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش وضوح ذهنی، بصیرت و توانایی های روانی کمک کند.

  Image of سنگ آمتیست 
 • آکوامارین:این سنگ با آرامش، وضوح و صلح مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش خلاقیت، شهود و توانایی های ارتباطی کمک کند.

  Image of سنگ آکوامارین 
 • لابرادوریت:این سنگ با تحول، خلاقیت و شهود مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به شما کمک کند تا به وضوح عاطفی برسید، به دنیای معنوی متصل شوید و توانایی های روانی خود را کشف کنید.

  Image of سنگ لابرادوریت 
 • مون استون:این سنگ با آرامش، پرورش و صبر مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش شهود، زنانه و ارتباط با ناخودآگاه کمک کند.

  Image of سنگ مون استون 
 • سودالیت:این سنگ با تعادل، صلح و هماهنگی مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش وضوح ذهنی، بصیرت و توانایی های حل مسئله کمک کند.

  Image of سنگ سودالیت