چند نمونه از سنگ هایی که با تعادل عاطفی مرتبط هستند

 • آمتیست:این سنگ با آرامش، تعادل و خرد مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به کاهش استرس و اضطراب کمک کند و ذهن را آرام کند.

  Image of سنگ آمتیست
 • آکوامارین:این سنگ با آرامش، وضوح و صلح مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به کاهش عصبانیت و تشویش و تشویق به احساس آرامش کمک کند.

  Image of سنگ آکوامارین
 • روز کوارتز:این سنگ با عشق، شفقت و همدلی مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به التیام زخم های عاطفی و افزایش عزت نفس کمک کند.

  Image of سنگ رز کوارتز 
 • لابرادوریت:این سنگ با تحول، خلاقیت و شهود مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به شما کمک کند تا ریشه مشکلات عاطفی خود را پیدا کنید و به وضوح عاطفی برسید.

  Image of سنگ لابرادوریت
 • مون استون:این سنگ با آرامش، پرورش و صبر مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به ثبات عاطفی و کاهش نوسانات خلقی کمک کند.

  Image of سنگ مون استون