سنگ های مناسب برای بهبود کارایی کبد

برخی از سنگ ها ممکن است به طور سنتی برای بهبود عملکرد کبد استفاده شوند.در اینجا چند سنگ که به طور سنتی با عملکرد کبد مرتبط هستند آورده شده است:

 • آمتیست:این سنگ با معنویت، آرامش و صلح همراه است. گفته می شود که به شما کمک می کند تا دیدگاه عمیق تری نسبت به زندگی پیدا کنید، سموم را از بدن خود دفع کنید و عملکرد کبد خود را بهبود ببخشید.
  Image of Amethyst crystal
 • سیترین:این سنگ با شادی، خلاقیت و فراوانی همراه است و گفته می شود که می تواند به افزایش سطح انرژی شما، بهبود هضم و سم زدایی کبد کمک کند.
  Image of Citrine crystal 
 • فلوریت:این سنگ با خلاقیت، تمرکز و وضوح ذهنی همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا تمرکز خود را افزایش دهید، سموم را از بدن خود دفع کنید و عملکرد کبد خود را بهبود ببخشید.
  Image of Fluorite crystal
 • مالاکیت:این سنگ با آرامش، صلح و تعادل عاطفی همراه است و گفته می شود که می تواند به کاهش استرس و اضطراب که می تواند بر عملکرد کبد تأثیر بگذارد، کمک کند.
  Image of Malachite crystal
 • سودالیت:این سنگ با صلح، آرامش و تعادل عاطفی همراه است و می تواند به شما کمک کند تا با صبر و حوصله و مهربانی با خود و دیگران رفتار کنید، استرس خود را کنترل کنید و از کبد خود در برابر آسیب ها محافظت کنید.
  Image of Sodalite crystal
 • آونتورین سبز:این سنگ با فراوانی، خوش بینی و خلاقیت همراه است و می تواند به شما کمک کند تا با خوش بینی و امیدواری به زندگی نگاه کنید، از افکار منفی و بازدارنده خود رها شوید و عملکرد کبد خود را بهبود ببخشید.
  Image of Green Aventurine crystal