Showing all 13 results

سنگ های مناسب برای بهبود زخم معده و ناراحتی قلبی و عروقی

برخی از سنگ ها ممکن است به طور سنتی برای بهبود زخم معده و ناراحتی قلبی و عروقی استفاده شوند.در اینجا چند سنگ که به طور سنتی با این مشکلات سلامتی مرتبط هستند آورده شده است:

برای زخم معده:

 • مالاکیت:این سنگ با آرامش، صلح و تعادل عاطفی همراه است و گفته می شود که می تواند به کاهش استرس و اضطراب که می تواند منجر به زخم معده شود، کمک کند.
  Image of Malachite crystal
 • سودالیت:این سنگ با صلح، آرامش و تعادل عاطفی همراه است و می تواند به شما کمک کند تا با صبر و حوصله و مهربانی با خود و دیگران رفتار کنید، استرس خود را کنترل کنید و از زخم معده پیشگیری کنید.
  Image of Sodalite crystal 
 • آونتورین سبز:این سنگ با فراوانی، خوش بینی و خلاقیت همراه است و می تواند به شما کمک کند تا با خوش بینی و امیدواری به زندگی نگاه کنید، از افکار منفی و بازدارنده خود رها شوید و از زخم معده پیشگیری کنید.
  Image of Green Aventurine crystal

برای ناراحتی قلبی و عروقی:

 • آونتورین سبز:این سنگ با فراوانی، خوش بینی و خلاقیت همراه است و می تواند به شما کمک کند تا با خوش بینی و امیدواری به زندگی نگاه کنید، فشار خون خود را تنظیم کنید و از ناراحتی قلبی و عروقی پیشگیری کنید.
  Image of Green Aventurine crystal
 • کوارتز رز:این سنگ با عشق، صلح و آرامش همراه است و گفته می شود که می تواند به کاهش استرس و اضطراب که می تواند منجر به ناراحتی قلبی و عروقی شود، کمک کند.
  Image of Rose quartz crystal
 • آمتیست:این سنگ با معنویت، آرامش و صلح همراه است. گفته می شود که به شما کمک می کند تا دیدگاه عمیق تری نسبت به زندگی پیدا کنید، فشار خون خود را تنظیم کنید و از ناراحتی قلبی و عروقی پیشگیری کنید.
  Image of Amethyst crystal