Showing 1–20 of 21 results

سنگ های مناسب برای بهبود بیماری های طحال و لوزالمعده

برخی از سنگ ها ممکن است به طور سنتی برای حمایت از سلامت طحال و لوزالمعده استفاده شوند. در اینجا چند سنگ که به طور سنتی با این اندام ها مرتبط هستند آورده شده است:

برای طحال:

 • هماتیت:این سنگ اغلب با تصفیه خون و افزایش گردش خون همراه است که می تواند برای سلامت طحال مفید باشد.
  Image of Hematite crystal
 • جاسپر قرمز:این سنگ نیز با تصفیه خون و سم زدایی بدن مرتبط است که می تواند به سلامت طحال کمک کند.
  Image of Red Jasper crystal
 • اونیکس:این سنگ با محافظت و قدرت همراه است و گفته می شود که می تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند و از طحال در برابر عفونت محافظت کند.
  Image of Onyx crystal

برای لوزالمعده:

 • سیترین:این سنگ با هضم و گوارش همراه است و گفته می شود که می تواند به لوزالمعده در تولید انسولین کمک کند.
  Image of Citrine crystal
 • توپاز زرد:این سنگ نیز با هضم و گوارش مرتبط است و گفته می شود که می تواند به جذب مواد مغذی کمک کند.
  Image of Yellow Topaz crystal
 • کوارتز شفاف:این سنگ با پاکسازی و سم زدایی بدن همراه است که می تواند به سلامت لوزالمعده کمک کند.
  Image of Clear Quartz crystal