سنگ های ماه تولد

 • فروردین : آکوامارین ، هولایت ، سلنایت ، رزکوارتز ، حدید ، یشم
 • اردیبهشت : لاجورد ، اونتورین ، رزکوارتز ، خزه ای ، رودونیت ، سلنایت ، کریزوکولا ، عقیق قرمز ، تورمالین ، یشم ، پرهنیت
 • خرداد : آپاتیت ، رودونیت ، عقیق سبز ، سلیمانی ، برنزیت ، عقیق سیاه ، سیترین ، اوناکیت ، اونتورین ، یشم ، پرهنیت
 • تیر : سلنایت ، کریزوکولا ، جاسپر ، اونتورین عقیق قرمز
 • مرداد : عقیق قرمز ، خزه ای ، کوارتز دودی ، حدید ، چشم ببر ، لابرادوریت ، اونتورین ، برنزیت ، سیترین ، پرهنیت
 • شهریور : سیترین ، برنزیت ، خزه ای ، آمازونیت ، کوارتز دودی ، آمیتیست ، اونتورین ، گارنت ، مون استون

  • مهر : مون استون ، اُبسیدین ، جاسپر ، فیروزه ، رزکوارتز ، فلوریت ، کوارتز دودی ، اوناکیت ، لابرادوریت ، سلیمانی ، هولایت ، تورمالین ، یشم ، پرهنیت
  • آبان : سلیمانی ، لابرادوریت ، جاسپر ، سیترین ، اوناکیت ، اُبسیدین ، کوارتز دودی ، فیروزه ، رودونیت ، تورمالین ، مون استون
  • آذر : کوارتز دودی ، لابرادوریت ، اُبسیدین ، فیروزه ، آمیتسیت ، عقیق سیاه ، لاجورد ، آکوامارین
  • دی : لابرادوریت ، اُبسیدین ، گارنت ، حدید ، عقیق قرمز ، چشم ببر ، جاسپر ، لاجورد ، برنزیت
  • بهمن : آکوامارین ، آمیتیست ، لاجورد ، سلیمانی ، فلوریت ، کوارتز دودی ، فیروزه ، تورمالین ، چشم ببر ، برنزیت
  • اسفند : فیروزه ، اُبسیدین ، لابرادوریت ، فلوریت ، آکوامارین ، آمیتیست ، تورمالین ، مون استون ، رودونیت