نماد خمسه،همسا یا کف دست

نماد خمسه،همسا یا کف دست

🤚الهه تانیت : پنجه در عربی خمسه و در عبری خمسا را مردمان تمدن باستانی کارتاژ ، به عنوان دست الهه تانیت میشناختند فنیقی‌ها تانیت را الهه باروری و رشد و تولد میدانستند و علامت پنجه را در کنار دو قُمری میکشیدند

🤚این نماد بعدها به مصر رفت و تصویر یک چشم نیز در میانش قرار گرفت و از آن بعنوان دفع چشم‌ زخم استفاده شد

🤚نماد پنجه از طریق فرهنگ فنیقی‌ها به دین یهود راه یافت و یهودیان آن را به عنوان دست مریم خواهر موسی و هارون مورد احترام قرار دادند

🤚دست مریم یهودیها سالها بعد در مسیحیت به عنوان نماد دست مریم مادر عیسی مسیح مورد تکریم قرار گرفت

🤚دست یا کف دست در ادیان هندی نیز موجود میباشد و نشان و نماد خدا یا الهه های هندوست این نماد از آئین هندو به آئین بودایی نیز انتقال یافته و باور باستان شناسان بر اینست که این نماد از همان تمدن فینیقیه ابتدا به بین النهرین و سپس از راه ایران و بر اثر ارتباطات تجاری و فرهنگی به هند راه یافته

🤚آنها هم بدون تغییر در معنی به آن هامسا میگویند و بسیار مورد علاقه بودایسم و هند‌یهاست در هندوئیسم مودرا به فرهنگ خمسا مربوط میشود

✋ابهایا مودرا یعنی شجاع باشید