سنگ های مناسب برای پیشگویی

برخی از سنگ ها ممکن است به طور سنتی برای پیشگویی، افزایش بصیرت و روشن بینی استفاده شوند.

در اینجا چند سنگ که به طور سنتی با پیشگویی مرتبط هستند آورده شده است:

 • آметиست:این سنگ با معنویت، آرامش و وضوح ذهنی همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا به سطح بالاتری از آگاهی معنوی برسید، ذهن خود را آرام کنید و بصیرت خود را افزایش دهید.
  Image of Amethyst crystal
 • لابرادوریت:این سنگ با شهود، خلاقیت و تحول همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا شهود خود را افزایش دهید، به وضوح ذهنی برسید و توانایی های روانی خود را کشف کنید.
  Image of Labradorite crystal
 • آزوریت:این سنگ با چاکرای چشم سوم (چاکرای ششم) مرتبط است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا شهود خود را افزایش دهید، بصیرت درونی خود را روشن کنید و به وضوح ذهنی برسید.
  Image of Azurite crystal
 • سودالیت:این سنگ با چاکرای چشم سوم (چاکرای ششم) مرتبط است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا شهود خود را افزایش دهید، بصیرت درونی خود را روشن کنید و به وضوح ذهنی برسید.
  Image of Sodalite crystal
 • اپیدوت:این سنگ با تحول، خلاقیت و معنویت همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا به سطح بالاتری از آگاهی معنوی برسید، ذهن خود را باز کنید و توانایی های روانی خود را کشف کنید.
  Image of Epidote crystal