Showing all 17 results

سنگ های مناسب برای پول و ثروت

برخی از سنگ ها ممکن است به طور سنتی برای جذب ثروت، افزایش فرصت ها و افزایش فراوانی استفاده شوند.

در اینجا چند سنگ که به طور سنتی با پول و ثروت مرتبط هستند آورده شده است:

 • سیترین:این سنگ با ثروت، فراوانی و شادی همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا ذهنیت فراوانی را پرورش دهید، فرصت های جدید را جذب کنید و ثروت خود را افزایش دهید.
  Image of Citrine crystal
 • پیریت:این سنگ با فراوانی، ثروت و خوش شانسی همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا پول را به سمت خود جذب کنید، ثروت خود را افزایش دهید و حس شانس خود را افزایش دهید.
  Image of Pyrite crystal
 • جید:این سنگ با ثروت، فراوانی و رفاه همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا ثبات مالی پیدا کنید، ثروت خود را افزایش دهید و زندگی مرفه ای داشته باشید.
  Image of Jade crystal
 • اونیکس:این سنگ با ثروت، فراوانی و قدرت همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا ثروت خود را مدیریت کنید، عزم راسخ داشته باشید و اهداف مالی خود را به دست آورید.
  Image of Onyx crystal
 • آونتورین سبز:این سنگ با فراوانی، خوش شانسی و خلاقیت همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا فرصت های جدید را جذب کنید، ایده های خلاقانه ای داشته باشید و ثروت خود را افزایش دهید.
  Image of Green Aventurine crystal

سنگ های ضد میگرن

برخی از سنگ ها ممکن است به طور سنتی برای تسکین درد میگرن، کاهش استرس و ارتقای آرامش استفاده شوند. با این حال، شواهد علمی کمی برای حمایت از این ادعاها وجود دارد.

در اینجا چند سنگ که به طور سنتی با تسکین میگرن مرتبط هستند آورده شده است:

 • آمتیست:این سنگ با آرامش، صلح و وضوح ذهنی همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا استرس خود را کاهش دهید، ذهن خود را آرام کنید و درد میگرن را تسکین دهید.
  Image of Amethyst crystal
 • لپیدولیت:این سنگ با آرامش، صلح و مراقبت از خود همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا آرامش داشته باشید، استرس خود را کاهش دهید و درد میگرن را تسکین دهید.
  Image of Lepidolite crystal
 • فلوریت:این سنگ با خلاقیت، تمرکز و وضوح ذهنی همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا تمرکز خود را افزایش دهید، افکار منفی را از بین ببرید و درد میگرن را تسکین دهید.
  Image of Fluorite crystal
 • آکوامارین:این سنگ با آرامش، صلح و وضوح ذهنی همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا آرامش داشته باشید، استرس خود را کاهش دهید و درد میگرن را تسکین دهید.
  Image of Aquamarine crystal
 • اونیکس:این سنگ با محافظت، قدرت و عزم راسخ همراه است و گفته می شود که می تواند به شما کمک کند تا از خود در برابر انرژی های منفی محافظت کنید، استرس خود را کاهش دهید و درد میگرن را تسکین دهید.
  Image of Onyx crystal