Showing all 10 results

چند نمونه از سنگ هایی که با تقویت خلاقیت و قدرت بیان مرتبط هستند

 • کارنلیان:این سنگ با شجاعت، قدرت و انگیزه مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش خلاقیت، شهامت و بیان خود کمک کند.

  Image of سنگ کارنلیان 
 • سیترین:این سنگ با شادی، فراوانی و خلاقیت مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش وضوح ذهنی، الهام و بیان خود کمک کند.

  Image of سنگ سیترین 
 • آمازونیت:این سنگ با آرامش، صلح و هماهنگی مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به کاهش اضطراب و خودآگاهی که می تواند مانع خلاقیت و بیان شود، کمک کند.

  Image of سنگ آمازونیت 
 • فلوریت:این سنگ با تمرکز، وضوح و خلاقیت مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش تمرکز، وضوح ذهنی و توانایی های حل مسئله که برای خلاقیت و بیان خود ضروری است کمک کند.

  Image of سنگ فلوریت
 • لapis lazuli:این سنگ با حقیقت، خرد و بیان خود مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش صداقت، وضوح ذهنی و توانایی برقراری ارتباط موثر کمک کند.

  Image of سنگ لاپیس لازولی