نمایش یک نتیجه

 چند نمونه از سنگ هایی که با تقویت انرژی های از دست رفته مرتبط هستند

 • کارنلیان:این سنگ با شجاعت، قدرت و انگیزه مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش سطح انرژی، انگیزه و چابکی کمک کند.

  Image of سنگ کارنلیان 
 • سیترین:این سنگ با شادی، فراوانی و خلاقیت مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش شفافیت ذهنی، انگیزه و سطوح انرژی کمک کند.

  Image of سنگ سیترین 
 • هولیت:این سنگ با تحول، شجاعت و قدرت شخصی مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش پایداری، استقامت و سطوح انرژی کمک کند.

  Image of سنگ هولیت 
 • تاIGER'S EYE: این سنگ با شجاعت، اعتماد به نفس و قدرت درونی مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش تمرکز، اراده و سطوح انرژی کمک کند.

 • اونیکس:این سنگ با ثبات، انضباط و قدرت اراده مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به افزایش تمرکز، خودکنترلی و سطوح انرژی کمک کند.

  Image of سنگ اونیکس