برخی از سنگ هایی که با تعادل فشار خون مرتبط هستند عبارتند از:

 • آمازونیت:این سنگ با آرامش، صلح و هماهنگی مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به کاهش استرس و اضطراب که می تواند به نوبه خود به کاهش فشار خون کمک کند.

  Image of سنگ آمازونیت
 • آکوامارین:این سنگ با آرامش، وضوح و صلح مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به کاهش عصبانیت و تنش و تشویق به احساس آرامش کمک کند که می تواند به نوبه خود به کاهش فشار خون کمک کند.

  Image of سنگ آکوامارین 
 • لابرادوریت:این سنگ با تحول، خلاقیت و شهود مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به شما کمک کند تا ریشه مشکلات عاطفی خود را که ممکن است به فشار خون بالا کمک کند، پیدا کنید و به وضوح عاطفی برسید.

  Image of سنگ لابرادوریت 
 • سودالیت:این سنگ با تعادل، صلح و هماهنگی مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به کاهش فشار خون و بهبود کیفیت خواب کمک کند که هر دوی آنها برای سلامت قلب و فشار خون مهم هستند.

  Image of سنگ سودالیت 
 • اونیکس:این سنگ با ثبات، تعادل و قدرت مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به تقویت مرکز ثقل و بهبود هماهنگی کمک کند که می تواند به نوبه خود به کاهش استرس و اضطراب و در نتیجه به کاهش فشار خون کمک کند.

  Image of سنگ اونیکس