چند نمونه از سنگ هایی که با تعادل ذهن و بدن مرتبط هستند

 • آمتیست:این سنگ با آرامش، تعادل و خرد مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به کاهش استرس و اضطراب کمک کند و سیستم عصبی را متعادل کند.

  Image of سنگ آمتیست
 • آکوامارین:این سنگ با آرامش، وضوح و هماهنگی مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن و بهبود تعادل عاطفی کمک کند.

  Image of سنگ آکوامارین
 • لابرادوریت:این سنگ با تحول، خلاقیت و شهود مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به شما کمک کند تا به تعادل بین ذهن چپ و راست خود برسید و دیدگاه کلی تری از خود به دست آورید.

  Image of سنگ لابرادوریت 
 • سودالیت:این سنگ با تعادل، صلح و هماهنگی مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به کاهش فشار خون و بهبود کیفیت خواب کمک کند.

  Image of سنگ سودالیت 
 • اونیکس:این سنگ با ثبات، تعادل و قدرت مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند به تقویت مرکز ثقل و بهبود هماهنگی کمک کند.

  Image of سنگ اونیکس