چند نمونه از سنگ هایی که به طور سنتی با سم زدایی بدن مرتبط هستند آورده شده است:

1. آمتیست:

 • این سنگ با آرامش، خرد و بصیرت مرتبط است.
 • برخی معتقدند که می تواند سموم را از بدن دفع کند و سیستم ایمنی را تقویت کند.
  Image of سنگ آمتیست

2. سیترین:

 • این سنگ با شادی، خلاقیت و فراوانی مرتبط است.
 • برخی معتقدند که می تواند کبد و کلیه ها را پاکسازی کند و به هضم غذا کمک کند.
  Image of سنگ سیترین

3. فلوریت:

 • این سنگ با وضوح، تمرکز و ثبات مرتبط است.
 • برخی معتقدند که می تواند سموم را از ذهن و بدن دفع کند و تعادل را به ارمغان بیاورد.
  Image of سنگ فلوریت

4. جید:

 • این سنگ با ثبات، تعادل و خوش شانسی مرتبط است.
 • برخی معتقدند که می تواند سیستم لنفاوی را پاکسازی کند و سموم را از بدن دفع کند.
  Image of سنگ جید

5. لابرادوریت:

 • این سنگ با تحول، محافظت و شهود مرتبط است.
 • برخی معتقدند که می تواند هاله را پاکسازی کند و از بدن در برابر انرژی های منفی محافظت کند.
  Image of سنگ لابرادوریت