نمایش یک نتیجه

در اینجا چند نمونه از سنگ هایی که با تحریک قوای جنسی مرتبط هستند آورده شده است:

 • عقیق:این سنگ به عنوان سنگی برای افزایش شجاعت، قدرت و استقامت شناخته شده است. برخی معتقدند که می تواند میل جنسی و باروری را نیز افزایش دهد.
  Image of سنگ عقیق
 • گارنت:این سنگ با عشق، شور و اشتیاق مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند میل جنسی و صمیمیت را افزایش دهد.
  Image of سنگ گارنت
 • یاقوت:این سنگ با اشتیاق، ثروت و شهوت مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند میل جنسی و قدرت را افزایش دهد.
  Image of سنگ یاقوت
 • زمرد:این سنگ با عشق، امید و وفاداری مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند تعادل عاطفی را افزایش دهد و میل جنسی را تحریک کند.
  Image of سنگ زمرد
 • آمازونیت:این سنگ با آرامش، صلح و هماهنگی مرتبط است. برخی معتقدند که می تواند استرس را کاهش دهد و میل جنسی را افزایش دهد.
  Image of سنگ آمازونیت